ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

   โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เป็นโรงเรียนในเครือมิสซังสังฆมณฑลอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 140 หมู่ 7 บ้านคำกลาง ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190 โทรศัพท์ 0-4560-1063 , 0-4530-1157 โทรสาร 0-4530-1157

ที่ตั้งและขนาดของโรงเรียน

  โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา ตั้งอยู่ในโบสถ์อัครเทวดาราฟาแอล ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ 52 ไร่ - งาน 35 ตารางวา ซึ่งส่วนหนึ่งของพื้นที่ใชก่อสร้างเป็นโบสถ์ บ้านพักพระสงฆ์ บ้านพักซิสเตอร์ และบ้านพักสำหรับผู้อบรม

  โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา มีอาคารประกอบการดังนี้

  1. อาคารอัครเทวดาราฟาแอล ประกอบด้วยห้องพยาบาล ห้องดนตรีนาฎศิลป์ ห้องพักครู ห้องฝ่ายวิชาการ
  2. อาคารเทพรักษ์ ประกอบด้วยห้องเรียนสำหรับนักเรียนประถมศึกษา 2 - 6 ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องธุรการ - การเงิน ห้องประชุม ห้องขายอุปกรณ์การเรียน
  3. อาคารมีคาแอล เป็นอาคารเรยนสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 1 - 3 ห้องจริยศึกษา ห้องสื่อวีดีทัศน์ ห้องงาน-สื่ออภิบาลโรงเรียน
  4. อาคารคาเบรียล เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับอนุบาล 3 ห้องสมุด
  5. โรงอาหารสำหรับนักเรียนประถม
  6. ห้องศูนย์สื่อการเรียนการสอนระดับอนุบาล
  7. ห้องสหกรณ์ร้านค้า 1 ห้อง

     ภายในบริเวณโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน มีสวนหย่อม สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อและวอลเลย์บอล มีการดูแลรักษาเป็นระบบเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้และมีความปลอดภัย
เอกลักษณ์ (Identity)
“ โรงเรียนส่งเสริมศาสนา ”

อัตลักษณ์ (
Uniqueness)
สุขภาพดี
: โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการดําเนินงานที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็น ผู้ที่มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาอย่างเต็มตามศักยภาพ
มีคุณธรรม
: โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยามีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการดําเนินงาน ที่มุ่งให้ผู้เรียน ทุกคนได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคําสอน คริสต์ศาสนา และพุทธศาสนาในด้านความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย ความสะอาดและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
ก้าวล้ําวิชาการ
: จัดการศึกษาตามแนวทฤษฎีที่เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมศักยภาพ โดยเน้นการสร้างความรู้แบบองค์รวม พัฒนาไปสู่ความเหมาะสมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จัดการเรียนการสอน ให้ มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานในระดับสากล มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ สร้างหลักการเรียนรู้ ที่แท้จริง ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
คําขวัญของโรงเรียน

“ สุขภาพดี มีคุณธรรม ก้าวล้ําวิชาการ ”

ปรัชญา (
Philosophy)
“ วินัยดี มีคุณธรรม นําปัญญา พัฒนาชีวิต ”

วิสัยทัศน์ (
Vision)
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เป็นโรงเรียนส่งเสริมศาสนา บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานสากล นักเรียนมีสุขภาพดี มีคุณธรรมนําความรู้ เป็นประชาคมอาเซียน ใช้สื่อนวัตกรรม
นําเทคโนโลยียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความพึงพอใจให้กับชุมชน ครูมีคุณภาพตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถทางภาษา ทางด้านวิชาการ มีทักษะใน การใช้ชีวิต มีวินัย มีคุณธรรม และมีความสามารถในการคิด

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

3. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

5. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและสอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล

6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติจริง

7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดีมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (
Goal)
1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีคุณธรรมจริยธรรม สุขภาพดี มีวินัย ในตนเองมีความรู้และมีทักษะการสื่อสารทางด้านภาษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะชีวิตพื้นฐาน

2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม สามาถนําเทคโนโลยีมาใช้
ได้อย่างเหมาะสม
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล

4. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาในรูปแบบของบุคคล องค์กร และสถาบัน

5. มีหลักสูตรของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เข้าถึงผู้เรียนเป็นรายบุคคล

6. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ แหล่งการเรียนรู้ ทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ และใช้ให้ เกิดประโยชน์เชื่อมโยงความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําสู่การปฏิบัติจริง

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดี มีความสามารถและได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ทุกกลุ่มสาระ

8. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการกํากับติดตาม

ยุทธศาสตร์ (
Strategy)
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีคุณธรรมจริยธรรม สุขภาพดี มีวินัยในตนเอง มีความรู้และมีทักษะการสื่อสารทางด้านภาษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะชีวิตพื้นฐาน

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม สามารถนําเทคโนโลยี
มาใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล

4. จัดให้มีเครือข่ายทางการศึกษาในรูปแบบของบุคคล องค์กร และสถาบัน

5. จัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เข้าถึงผู้เรียนเป็นรายบุคคล
6. พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งการเรียนรู้ ทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ และใช้ให้เกิดประโยชน์ เชื่อมโยงความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําสู่การปฏิบัติจริง
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดี มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและ มีการกํากับติดตาม

Free Web Hosting